Účetní Plzeň

Úvěry a půjčky pohledem účetních a daňových poradců

Vzít si jako podnikatel úvěr je zcela běžná praxe a tuto možnost využívají OSVČ, malé podniky, start-upy i velké společnosti. Berou si ho živnostníci i firmy, začínající i dlouhodobě funkční, nejčastěji jako investici pro rozběhnutí byznysu, na realizaci podnikatelského záměru, na překlenutí obtížných období a v mnoha dalších případech. Jednoduše řečeno úvěr poslouží jako dočasná náhrada, když vám chybí dostatečný finanční kapitál. Podle toho, jaké povahy je vaše společnost a na co úvěr či půjčku potřebujete, se odvíjí druh bankovního či nebankovního úvěru. Neměli byste ale také zapomenout, na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje účtování a daňovou uznatelnost úroků a dalších poplatků. 

Úvěr z hlediska účetní

Obecně účtování úvěrů, daňová uznatelnost úvěrů a dalších poplatků musí vycházet ze smlouvy a obchodních podmínek tak, jak předepisuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouva o úvěru musí vždy obsahovat klauzuli, která definuje závazek zaplatit za poskytnuté služby úroky. To znamená, že úvěr je vždy spojený s dalšími peněžními prostředky a ze zákona nelze sjednat bezúročnou smlouvu úvěru. Jak budou úroky vysoké a jakým způsobem se budou splácet je jednak předmětem smlouvy o úvěru a jednak typem samotného úvěru (kontokorent, účelový, spotřebitelský, konsolidační ručitelský, lombardní, revolvingový apod.). 

Rozdíl mezi úvěrem a půjčkou spočívá v tom, že v rámci úvěru si lze půjčit pouze finanční prostředky, zatímco předmětem půjčky (zápůjčky) může být cokoli. Pro koncového klienta, který si jde do banky půjčit peníze, není mezi půjčkou a úvěrem žádný rozdíl. Jedná se o specifikaci z právního hlediska.

Pro potřeby účetních se půjčkám a úvěrům věnuje vyhláška č.500/2002 Sb, kde jsou dále specifikována další ustanovení ukotvená v zákoně o účetnictví, kterými se musí účetní jednotky závazně řídit. Jedním z nejdůležitějších termínů ve výkazech účetní uzávěrky, do které patří i informace o majetku daného subjektu, je takzvaná účetní rozvaha. Jedná se v podstatě o finanční výkaz, ve kterém je uvedený veškerý majetek firmy a včetně podrobného výpisu finančních zdrojů, které firma čerpá. 

Výjimkou je takzvaná krátkodobá finanční výpomoc. Jedná se o finanční prostředky, které účetní jednotce poskytnul jiný subjekt než banka nebo jiná úvěrová instituce (včetně společníků obchodních korporací). Při uzávěrce je pak nutné tyto údaje zanést do účtové skupiny 24 – Krátkodobá finanční výpomoc. Typicky se jedná o situace, kdy firma vystaví krátkodobé dluhopisy nebo hypoteční zástavní list výměnou za poskytnuté finanční prostředky. 

TIP: Úvěry jsou úzce spojeny s problematikou daní. Podívejte se, jak vést daňovou evidenci

Jak se účtuje úvěr

Z hlediska účetní jednotky, tedy společnosti, firmy, OSVČ apod., je úvěr vnější (cizí) zdroj peněz, který znamená závazek vůči bance, finanční instituci nebo dalším subjektům, které účetní jednotce za určitých podmínek (úroky) půjčí finanční prostředky. Podnikatel s tak musí dobře rozmyslet, zda je lepší provoz své podnikatelské činnosti financovat z vlastních finančních prostředků nebo z cizích zdrojů.

Pokud si subjekt porovná například úrokové sazby různých finanční institucí a rozhodně se pro úvěr, měl by se držet několika obecných pravidel. Obvykle je rozumné vzít si na oběžný majetek krátkodobý úvěr a na dlouhodobé investice využít na dlouhodobý úvěr. Použití finančních prostředků čerpaných z úvěru by mělo být vždy pečlivě naplánováno dopředu, aby se podnik nedostal do finanční insolvence.

Při účtování půjčky musíte nejprve zaúčtovat úvěr, který jste si u finanční instituce sjednali. To znamená, že budete mít dva a více souvztažných účtů, na které se zapíše účetní případ. Například u firemní půjčky budete mít bankovní účet a úvěrový účet. Důležité je, že nikdy neúčtujete na stejný účet, ale na dva různé. Na obou účtech musí být stejná částka a na těchto účtech účtujete na různých stranách – má dáti (MD) a dal (D). K zaúčtování pak potřebujete výpis z bankovního účtu a výpis z úvěrového účtu.

Typy úvěrů

Na úplně nejzákladnější úrovni se úvěry dělí na krátkodobý a dlouhodobý. Krátkodobý úvěr má splatnost do jednoho roku. V rámci účetní uzávěrky a rozvahy ho najdete v části C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím nebo pod účtovou skupinou 23 – Krátkodobé úvěry. Tyto informace se opírají o oznámení banky nebo jiné úvěrové instituce o finančních transakcích (přijaté nebo provedené platby). Jako účetní doklad pak slouží výpis z účtu a je povinností účetního, aby mezi jednotlivými účty bankovních a nebankovních úvěrů rozlišoval a uváděl je v uzávěrce do správných oddílů rozvahy.

TIP: Nevíte si rady s výkazem rozvahy nebo si nejste jistí, kam požadované informace uvést? Využijte služeb externí účetní firmy.

Za dlouhodobý úvěr se považují všechny poskytnuté finanční prostředky, jejichž splatnost včetně úroků je delší než jeden rok. V účetní uzávěrce a rozvaze se nachází v účtové skupině 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím. Druhou variantou dlouhodobého úvěru, který se často používá na překlenutí období, kdy se firmě příliš nedaří, je přijetí zápůjček a úvěrů od společníků korporace. V těchto situacích je pak nutné použít účet 365 – Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace.

Úvěry a daň z příjmů

Finanční prostředky, které plátce daně z příjmů přijal v rámci úvěru, se nezapočítávají do daně z příjmů nebo jsou od této daně osvobozeny. Naopak zaplacené úroky je možné vést jako daňově uznatelný náklad. Z tohoto pravidla existuje za určitých podmínek výjimka ve chvíli, kdy subjekt získá úvěr od spojené osoby. Pokud spojená osoba poskytne subjektu úvěr bez úroků nebo jsou tyto úroky nižší, než by byly mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích, základ daně se vypočítává z rozdílu mezi nimi.

Spojené osoby jsou kapitálově nebo jinak spojené osoby, které jsou přímo propojeny tím, že mají nejméně 25% podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech (např. sesterské společnosti).

V praxi to znamená, že od obvyklého úroku (úroky, které v době sjednání úvěru, používají peněžní ústavy pro účely široké veřejnosti) se odečte nižší úrok z úvěru od osoby spojené. Tento rozdíl se nazývá majetkový prospěch a počítá se do základu daně z příjmů v případě, že přesáhne roční úhrn 100 000 Kč. Pokud subjektu poskytne bezúročnou půjčku společník, nejedná se o majetkový prospěch. Způsob, jakým se do základu daně z příjmů zanášejí úroky, je podrobně popsán v zákoně o účetnictví

TIP: Nevíte si rady s vedením účetnictví? Kontaktujte nás a my vám poradíme nebo převezmeme evidenci vaší podnikatelské činnosti za vás.